ราคาเริ่มต้น THB 6,900

ประเภททัวร์ 4 วัน 3 คืน

ต้นทาง สตูล

ปลายทาง ,

เดินทางด้วย รถตู้ รถบัส

จองล่วงหน้า 30 วัน

เปิดจอง 40 ที่นั่ง

เดินทาง ทุกวัน

ชำระเงินมัดจำ 40%

รายละเอียด

เที่ยว มาเลเซีย-สิงคโปร์ 3วัน4คืน
กัวลาลัมเปอร์ - ปุตตราจาย่า-ตึกสุลตานอับดุลสามัต-ตึกแฝดปิโตนัส-ยะโฮบารู-เมอร์ไลออน - เมอร์รีนาเบแซน - ยูนิเวอร์เซล-มะละกา


สถานที่จุดรับส่ง
1. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ราคาค่าโดยสารฟรี)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตามโปรแกรม
2. ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
3. ค่าเข้าชมบนเกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สิงคโปร์
4. ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
5. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าอาหารมื้อค่ำวันเดินทางกลับ
2. ค่าหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไข
1. จองทัวร์และมัดจำเงินล่วงหน้า 40% ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนวันเดินทาง ในนามของคุณยุพิน ธชพันธ์ เลขที่บัญชี 617-210727-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสตูล บัญชีออมทรัพย์
2. โปรแกรมและเวลาการเดินทางในโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คำแนะนำ
ไม่มีคำแนะนำ
โปรแกรมทัวร์วันที่ 1
เวลา รายละเอียด
06.00 น. รอรับท่าน ณ จุดนัดพบ โดยมีมัคคุเทศก์คอยให้การต้อนรับท่านอย่างอบอุ่น
07.00น. นำท่านออกเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณด่านจังโหลน และนำท่านเดินทางเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย
10.00 น. เดินทางผ่านรัฐเคดะห์เมืองอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศมาเลเซีย ชมทัศนียภาพแห่งท้องทุ่งนาสีเขียวขจี ที่ทอดยาว สุดสายตา
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)
13.00 น. นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองใหม่ “ปุตราจาย่า” ศูนย์ราชการที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชีย ซึ่งเกิดจากแนวความคิด ของอดีตนายกรัฐมนตรีของมหาธีร์ มูฮัมหมัด สร้างเพื่อใช้เป็นศูนย์การบริหารประเทศ หน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวงกรมต่างๆ ให้ย้ายมาอยู่ที่นี่ที่เดียว พร้อมนำท่านชมความงดงามตระการตาของมัสยิดสีชมพู กลางน้ำ ที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ ชมอาคารรัฐสภาและอาคารศูนย์ราชการต่างๆ
15.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่เมืองชายแดนใต้สุดของประเทศมาเลเซีย รัฐยะโฮร์ บารู ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้ เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านประเทศมาเลเซีย และพืชเศรษฐกิจที่ชาวบ้านปลูกเพื่อการดำรงชีพและ เพื่อการประกอบอาชีพตลอดสองข้างทาง
17.30 น. เดินทางถึงยะโฮร์ บารู นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ใจกลางเมืองยะโฮร์ บารู หลังจากนั้น ท่านจะเลือกชมความ งดงามของเมืองยะโฮร์ บารู หรือเพลิดเพลินไปกับความอร่อยของอาหารพื้นเมือง เช่น ชาชัก แตตาเราะฮ์ โรตีสูสู สะเต๊ะ และอาหารอื่นๆ อีกมากมายที่รอให้ท่านมาลิ่มลอง
18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2)
19.00 น. ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาสัย ราตรีสวัสด์
โปรแกรมทัวร์วันที่ 2
เวลา รายละเอียด
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3)
07.30 น. นำท่านเดินทางสู่ด่าน Wood Land ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เพื่อนำท่านเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ ให้ ท่านชมเมือง ถ่ายภาพคู่กับ Merlion อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ชมตึก S-Pernard ตึกที่ สร้างขึ้นเหมือนหนามทุเรียน ชมอาคารโบราณของที่ทำการศาลสูงสุดของประเทศสิงคโปร์
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะอัญมณีแห่งการท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์ Sentosa Island ที่เรียกได้ว่าเป็น สวรรค์ของนักเดินทาง นำท่านท่องเที่ยวต่อไปที่ Universal Studio Singkapore ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ รีสอร์ทสวยงามมากมาย และยังให้ท่านได้ สนุกสนานกับเครื่องเล่นมากมาย เช่น Battlestar Galactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ ที่สูงที่สุด ในโลก หรือ Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีรบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า Madagascar Ate Adventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ ชม Water World การแสดง แสง สี เสียง และ กิจกรรมผาดโผนต่างๆ ที่แสดงจริง และให้ท่านรับประทานอาหารเที่ยงได้ตามอัธยาศัย
17.00 น. นำท่านเดินออกจากเกาะเซ็นโตซ่า มุ่งหน้าสู่ย่านการค้า Orchard Road ให้ท่านเพลิดเพลินกับสินค้านำ สมัยราคาประหยัด ณ ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าที่โด่งดังเลช่น เซ็นทรัล โรบินสัน พารากอน เป็นต้น
18.00 น. บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 4) ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว นำท่านเดินทางกลับสู่ยะโฮร์ บารู
19.30 น. เดินทางถึงโรงแรมที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนได้ตามอัธยาศัยหลังกจากที่ร่างกายอ่อนล้าจากการเดินทางท่องเที่ยว มา 1 วันเต็ม ราตรีสวัสดิ์
โปรแกรมทัวร์วันที่ 3
เวลา รายละเอียด
06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่5) ณ ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์ของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก MALAGA เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองประวัติศาตร์ของ ประเทศมาเลเซีย นำท่านย้อนอดีตชมเมืองโบราณในยุคสมัยแห่งการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจแห่ง ยุโรป เช่น เมืองดัชแสควร์ ป้อมปืนฝรั่งเศสเอฟาโมซา พระราชวังแห่งรัฐ NEGARI SEMBILAN
10.00 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมอร์เดการ์ และรับฟังประวัติเรื่องราวการประกาศอิสรภาพ ของประเทศมาเลเซีย
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่6) ณ ภัตตาคาร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียที่รับการขนานนามว่าเป็นนครอุทยานแห่ง แสงสี ท่านจะได้ถ่ายภาพกับอาณาจักรเมืองโบราณใจกลางเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ณ จัตุรัสเมอร์เดก้า พระราชวังอิสตานา เนการาซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชาธิบดีของมาเลเซียไว้เป็นที่ระลึก
14.00น. นำท่านชมและถ่ายภาพความประทับใจกับตึก Twin Tower Petronus อดีตตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกและ หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก หลังจากนั้นให้ท่านอิสระไปกับการช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมในตึกแฝด Petronus และชิมช็อกโกแลตแท้คุณภาพ 5 ดาว สินค้าส่งออกของประเทศมาเลเซีย ณ โรงงาน Cocoa Boutique
18.30 น. บริการอาหารค่ำ (มื้อที่7) ณ ภัตตาคาร
19.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
โปรแกรมทัวร์วันที่ 4
เวลา รายละเอียด
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ด่านจังโหลน อ.สะเดา จ.สงขลา โดยสวัสดิ์ภาพ
ไม่มีสถานที่พัก
โอนเงินผ่านทางธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
นางยุพิน ธชพันธ์
ธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขา)
หมายเลขบัญชี
6172107271
เริ่มต้นที่
6,900 ฿
วันที่เดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็ก
ทารก
กรุณาเลือกรายละเอียดการจองก่อน
บริษัทนำเที่ยว
3,847 ผู้เข้าชม | 8 ผู้ติดตาม
074-711426
086-9644008
074-724608
thanaphat-tour@hotmail.co.th
www.thanaphat-tour.com/
ความคิดเห็น